Na h-eilthirich: Cò iad?

Faigh a-mach dè thug air cuid de dhaoine Leòdhas, agus gu sònraichte baile Chalboist, fhàgail.

 

Dè thug air daoine imrich a dhèanamh?

Dè na h-adhbharan a bha aig daoine falbh? Carson a roghnaich iad a bhith nan eilthirich? Gheibhear a-mach ann an seo.

 
 

Na h-eilthirich - Ciamar a chaidh leotha?

Ciamar a chaidh dha na daoine a roghnaich falbh gu dùthchannan cèin? Anns an earrainn seo tha fiosrachadh mu feadhainn de na daoine a dh’ fhàg baile Chalboist agus mar a shoirbhich leotha.

 
 

A' beachdachadh air eilthireachd

An e rud math no rud dona a bha ann an eilthireachd? Nuair a dh’ fhalbh daoine an robh beatha nas fheàrr aca? Gheibh thu a-mach mu dheidhinn sin an seo.

 
 

Òrain mu eilthireachd

Mar as trice 's e cianalas a' phrìomh fhaireachdainn a tha a' tighinn am bàrr ann an òrain mu dheidhinn eilthireachd. Chaidh cuid de na h-òrain seo a dhèanamh leis na h-eilthirich fhèin agus cuid eile leis na càirdean a dh’ fhàg iad as an dèidh.